Algemene voorwaarden:

 

Bij niet-betaling van de factuur voor de vervaldatum of weigering van de domiciliëring zal u een schriftelijke herinnering ontvangen. Indien u niet betaalt binnen de 15 dagen na ontvangst van deze herinnering wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% per factuur (minimum € 10,00/factuur) en interesten vanaf de vervaldatum aan 7%.

 


 

Privacy & Cookie-policy

 

(Laatst bijgewerkt 18-03-2022)

 

1 / Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de vzw SSD ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.


2 / Model

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: vzw SSD, Genèvestraat 4, bus 0.02 - 1140 Evere, ondernemingsnummer 0479 741 709 (hierna: “vzw SSD”).


Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.ssd.be en door ons te contacteren per e-mail of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

 

Artikel 1 – Algemeen

 

1.1.  de vzw SSD leeft de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” na.


1.2.  De vzw SSD stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


1.3.  De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de vzw SSD.

 

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1. SSD verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens:


- Cookies - Telkens u naar onze website surft, kunnen we op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzamelen, met name uw IP-adres, herkomst, zoektermen, browser en besturingssysteem, gebruikers identificatienummer. Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u  in artikel 8.

- Klantgegevens - Als u  gebruik maakt van onze website of van onze diensten,  verwerken we de volgende persoonsgegevens: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en eventuele andere gegevens die u ons vrijwillig overmaakt.

- Gegevens voor direct marketing - Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief verwerken wij uw naam, voornaam en e-mailadres.

- Leveranciersgegevens - Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken we uw naam, voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, BTW-nummer, bankrekeningnummer en eventuele andere gegevens die u  ons vrijwillig overmaakt.

- Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, verwerken we uw naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, functie, bedrijfsnaam en eventuele andere gegevens die u ons vrijwillig overmaakt.

- Sollicitatiegegevens - Als u bij ons solliciteert, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, CV en eventuele andere gegevens die je ons vrijwillig overmaakt.


2.2.  De vzw SSD kan uw persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

            ●       door gebruik van cookies (zie onderstaand);

            ●       tijdens uw registratie en gebruik van de website.

 

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1.   Algemene doeleinden: de vzw SSD zal uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:


- Cookies - om onze website te onderhouden en verbeteren met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang bij  technisch strikt noodzakelijke cookies;

- Klantgegevens - het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze vzw SSD en website en het u leveren van de door uw bestelde producten en diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd;

- Gegevens voor direct marketing - het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst;

- Leveranciersgegevens -  om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, onze samenwerking te beheren, uw facturen te betalen, met u te communiceren en onze boekhouding te voeren, met als rechtsgrond ofwel de uitvoering van een overeenkomst met u ofwel onze wettelijke boekhoudkundige verplichting;

- Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst met u als u ons online contacteert of ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact. 

- Sollicitatiegegevens - om uw sollicitatie te kunnen behandelen, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang bij de sollicitatie zelf en de expliciete, voorafgaande toestemming om een wervingsreserve aan te leggen.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

3.2.  Direct marketing:

De vzw SSD gebruikt uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen. Schrijft u zich echter expliciet in voor onze nieuwsbrief, dan is de rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst.  Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan de vzw SSD uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de vzw SSD, haar producten en/of diensten.


Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wenst dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.


3.3.  Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van de vzw SSD, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien de vzw SSD failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van de vzw SSD geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.


De vzw SSD zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat de vzw SSD uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

De vzw SSD zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.


In het kader van het beheer van uw account en bestelling deelt de vzw SSD uw gegevens met derden. Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan en verwerkt worden door overheidsinstanties, software-, mailing- en cloudleveranciers, webbouwer,.... De actuele lijst kan worden verkregen op eenvoudig verzoek per e-mail. De vzw SSD zorgt bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van uw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig.


De vzw SSD probeert steeds maximaal gebruik te maken van Europese leveranciers, maar als we beroep moeten doen op niet-Europese derden zorgen we ervoor dat uw gegevens buiten Europa even veilig zitten als hier in Europa. Zo sluiten we waar nodig Standaard Contractuele Clausules af met deze partners en zorgen we voor bijkomende waarborgen.

 

3.4.  Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de vzw SSD uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.


De vzw SSD zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door vzw SSD bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de vzw SSD en u.


Om de gebruiker een overzicht te kunnen bezorgen van zijn lidmaatschap en de gevraagde dienst (bv. ticket) te kunnen downloaden, worden klantgegevens bewaard tot het einde van een lidmaatschap of tot aan de vervaldatum van een ticket met maximaal tot 5 jaar. Daarnaast worden facturatiegegevens omwille van wettelijke redenen bewaard voor 7-10jaar vanaf het kalenderjaar volgend op de factuurdatum.Artikel 5 – Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om uw gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.


U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar srt@ssd.be, per post naar VZW SSD Genèvestraat 4, bus 0.02 - 1140 Evere.


U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be. 


  

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1.  Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Zo zijn onze server en softwaretools beveiligd met een username en paswoord, gelden er toegangsbeperkingen, passen we waar mogelijk encryptie toe, hebben we gepaste beveiliging in de vorm van up-to-date antivirus en firewall beveiliging en hebben we interne richtlijnen rond dataveiligheid geïmplementeerd.

 

6.2.  In geen geval kan de vzw SSD aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6.3.  U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

7.1.  Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 


Artikel 8 – Cookies

 

8.1.  Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van de vzw SSD en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.

 

8.2.  Waarom gebruiken we cookies?

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruikersvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

8.3.  Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen technisch strikt noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.


Deze website gebruikt uitsluitend strikt noodzakelijke cookies:

Deze cookies zijn nodig om onze website correct te laten werken en worden daarom geplaatst zonder uw toestemming. We gebruiken ze bijvoorbeeld om onze website te beveiligen. We verzamelen geen persoonsgegevens met deze cookies en geven de verzamelde informatie nooit door aan derde partijen. 


Naam

Herkomst

Functie

Bewaartijd

ASP.NET_SessionId

www.ssd.be

Bijhouden van de Session Id

Browsersessie

LoginCookie

www.ssd.be

Bijhouden een login identificatie

Browsersessie

ARRAffinity

www.ssd.be

Affiniteitscookies worden gebruikt om mensen te helpen die bij een bepaalde instantie van een web-app of website in Azure moeten blijven. De reden hiervoor is dat we staatloosheid nastreven, maar dit niet altijd bereiken. Dit betekent dat de gebruiker op het specifieke exemplaar moet blijven dat ze gebruiken totdat ze de status verbreken en dat dingen op dat moment worden opgeslagen.

Browsersessie

ARRAffinitySameSite

www.ssd.be

De ARRAffinity- en ARRAffinitySameSite-cookies worden ingesteld door de Azure-infrastructuur om de load-balance van uw toepassing te helpen. Als uw app niet is geschaald naar meerdere instanties of geen in-process sessie gebruikt (bijvoorbeeld), kunt u de affiniteitscookie uitschakelen via de Blade App Service-configuratie (onder Algemene instellingen). Aangezien deze cookie wordt verzonden met de HttpOnly-vlag, kan deze alleen aan de serverzijde worden gelezen en zou daarom normaal gesproken niet zichtbaar moeten zijn vanuit de code aan de clientzijde. Gewoonlijk worden alle cookies die in de browser bestaan, verzonden met verzoeken van de browser of JS-code.

Browsersessie

.AspNetCore.

Antiforgery.

w5W7x28NAIs

www.ssd.be

De anti-forgery cookies worden bijgehouden om Cross-Site Request Forgery (XSFR/CSFR) aanvallen te voorkomen.

Browsersessie


Als u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.


Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar srt@ssd.be of per post naar de vzw SSD (Genèvestraat 4, bus 0.02 - 1140 Evere).


Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/


Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/